Skip to main content
BETA

Mae hwn yn declyn newydd.

Rhowch adborth i'n helpu i'w wella.

Canlyniad

Ar sail yr wybodaeth rydych wedi’i darparu efallai na fyddwch yn gymwys am resymau ariannol. Fodd bynnag, os teimlwch fod eich sefyllfa ariannol yn golygu caledi ariannol neu os ydych yn wynebu caledi ariannol mae croeso i chi gyflwyno cais am y cynllun

Beth i'w wneud nesaf

Canlyniad

Yn seiliedig ar eich ymatebion, mae'n ymddangos nad ydych yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid ar hyn o bryd

Beth i'w wneud nesaf

Os bydd eich amgylchiadau'n newid, gallwch wirio eich cymhwyster eto.

Cyfeiriwch at ganllawiau'r cynllun ar gyfer ymgeiswyr i gael rhagor o fanylion am feini prawf cymhwysedd.

Result

Based on your responses, it appears you are not eligible for the Leaseholder Support Scheme at this time

What to do next

If your circumstances change you can check your eligibility again.

Please refer to the scheme guidance for applicants for further details on eligibility criteria.

Gwiriwr

Gwiriwch a allech fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid

Cymhwystra adeiladau

Ac eithrio'r to a'r islawr, sawl llawr yw eich adeilad?

(mae angen dewis)
Result

Based on your responses, you are likely to be eligible for the Leaseholder Support Scheme

What to do next

If you have not already, please read the scheme guidance for applicants.

If you are ready to make an application, please complete and submit the Leaseholder Support Scheme application form.

Canlyniad

Yn seiliedig ar eich ymatebion, rydych yn debygol o fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid

Beth i'w wneud nesaf

Gwiriwr

Gwiriwch a allech fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid

Cymhwystra ariannol

Costau eiddo misol cyfartalog dros y 12 mis diwethaf

£
£
£
£
£
£
Costau eiddo eraill – Dylech gynnwys trethi dŵr. Dylech hefyd gynnwys, er enghraifft, ad-dalu unrhyw fenthyciadau a gymerwyd i dalu am gostau ychwanegol sy'n deillio'n uniongyrchol o faterion diogelwch tân (e.e. cyfraniad at waith adfer blaenorol). Peidiwch â chynnwys benthyciadau a gymerwyd at unrhyw ddiben arall.
£
Gwiriwr

Gwiriwch a allech fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid

Cymhwystra ariannol

Eich incwm misol cyfartalog dros y 12 mis diwethaf

Rhowch gyfanswm yr incwm a gewch o bob ffynhonnell bob mis ar ôl talu treth ac yswiriant gwladol.

£
Gwiriwr

Gwiriwch a allech fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid

Cymhwystra ariannol

Incwm misol cyfartalog dros y 12 mis diwethaf

Rhowch gyfanswm yr incwm y mae pob ymgeisydd yn ei gael o bob ffynhonnell bob mis ar ôl talu treth ac yswiriant gwladol.

£
£
Result

Based on the information you have provided you may not be eligible for financial reasons. However, if you feel that your financial position puts you in, or facing, significant financial hardship you are still welcome to apply for the scheme

What to do next

If you have not already, please read the scheme guidance for applicants.

If you choose to make an application, please complete and submit the Leaseholder Support Scheme application form.

Gwiriwr

Gwiriwch a allech fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid

Cymhwystra adeiladau

Ydych chi'n methu ail-forgeisio neu werthu eich eiddo oherwydd problemau diogelwch tân?

(mae angen dewis)
Gwiriwr

Gwiriwch a allech fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid

Cymhwystra preswylydd

Ydych chi’n berchen ar yr eiddo?

(mae angen dewis)
Gwiriwr

Gwiriwch a allech fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid

Cymhwystra adeiladau

Rydych wedi dweud bod eich adeilad yn 5 i 6 llawr.

Gwiriwr

Gwiriwch a allech fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid

Cymhwystra preswylydd

dych chi wedi byw yn yr eiddo yr ydych yn bwriadu gwneud y cais i'r cynllun o'r blaen?

(mae angen dewis)
Gwiriwr

Gwiriwch a allech fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid

Cymhwystra adeiladau

A yw eich costau yswiriant a / neu daliadau gwasanaeth wedi cynyddu oherwydd problemau diogelwch tân?

(mae angen dewis)
Gwiriwr

Gwiriwch a allech fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid

Cymhwystra preswylydd

Ydych chi'n Breswylydd wedi'i Ddadleoli?

Preswylydd wedi'i Ddadleoli – Rydych wedi dod yn ‘landlord damweiniol’ ac rydych wedi prynu neu rentu eiddo ychwanegol oherwydd angen ac amgylchiadau personol. Gallai hyn gynnwys angen i symud o'ch cartref lesddaliad oherwydd nad yw’n cefnogi eich anghenion ffisegol mwyach neu efallai eich bod yn gorfeddiannu oherwydd bod y teulu yn ehangu. (mae angen dewis)
Gwiriwr

Gwiriwch a allech fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid

Cymhwystra preswylydd

Sawl eiddo ydych chi'n berchen arno?

(mae angen dewis)
Gwiriwr

Gwiriwch a allech fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid

Cymhwystra ariannol

Ynglŷn â'r aelwyd

Gwiriwr

Gwiriwch a allech fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid

Cymhwysedd ariannol

Rydych wedi dweud eich bod yn breswylydd wedi'i ddadleoli

Checker

Check if you may be eligible for the Leaseholder Support Scheme

Financial eligibility

Your average monthly income over the last 12 months

Please provide the total amount of income each applicant receives from all sources each month after paying tax and national insurance.

£
£
Gwiriwr

Gwiriwch a allech fod yn gymwys ar gyfer y Cynllun Cymorth Lesddeiliaid

Cymhwystra ariannol

A fydd eich cais yn gais unigol neu’n gais ar y cyd?

Ymgeiswyr yw'r personau hynny a restrir ar y morgais a/neu weithredoedd ar gyfer yr eiddo. Os oes gennych fwy nag un person ar y morgais neu'r gweithredoedd, efallai y bydd angen i chi wneud cais ar y cyd. (mae angen dewis)
Checker

Check if you may be eligible for the Leaseholder Support Scheme

Building eligibility

Excluding the roof and the basement, how many floors is your building?

(a choice is required)
Checker

Check if you may be eligible for the Leaseholder Support Scheme

Financial eligibility

Your average monthly income over the last 12 months

Please provide the total amount of income you receive from all sources each month after paying tax and national insurance.

£
Checker

Check if you may be eligible for the Leaseholder Support Scheme

Building eligibility

You’ve stated that your building is 5 to 6 floors

Checker

Check if you may be eligible for the Leaseholder Support Scheme

Financial eligibility

Average monthly property costs over last 12 months

£
£
£
£
£
£
Please include water rates. Also include, for example, repayment of any loans taken out to pay for extra costs due directly to fire safety issues (e.g. contribution to previous remediation works). Do not include loans taken out for any other purpose.
£
Checker

Check if you may be eligible for the Leaseholder Support Scheme

Building eligibility

Have your insurance costs and / or service charges increased because of fire safety issues?

(a choice is required)
Checker

Check if you may be eligible for the Leaseholder Support Scheme

Building eligibility

Are you unable to remortgage or sell your property due to fire safety issues?

(a choice is required)
Checker

Check if you may be eligible for the Leaseholder Support Scheme

Residential eligibility

Have you previously lived in the property for which you intend to make the application to the scheme?

(a choice is required)
Checker

Check if you may be eligible for the Leaseholder Support Scheme

Residential eligibility

Do you own the property?

(a choice is required)
Checker

Check if you may be eligible for the Leaseholder Support Scheme

Residential eligibility

How many properties do you own?

(a choice is required)
Checker

Check if you may be eligible for the Leaseholder Support Scheme

Financial eligibility

About the household

Checker

Check if you may be eligible for the Leaseholder Support Scheme

Financial eligibility

Will your application be a sole or joint application?

Applicants are those persons listed on the mortgage and/or deeds for the property. If you have more than one person on the mortgage or deeds you may need to make a joint application. (a choice is required)
Checker

Check if you may be eligible for the Leaseholder Support Scheme

Financial eligibility
Checker

Check if you may be eligible for the Leaseholder Support Scheme

Residential eligibility

Are you a Displaced Resident?

Displaced Resident – You have become an ‘accidental landlord’ and you have purchased or rented an additional property due to necessity and personal circumstance. This could include the need to move from your leasehold home, as it no longer supports your physical needs or you were over occupying due to an expanding family. (a choice is required)